Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

lonelypassenger
8865 ddbb 390
lonelypassenger
3170 6130 390
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
3170 6130 390
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
lonelypassenger
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viawishyouwerehere wishyouwerehere
lonelypassenger
7655 d6b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
lonelypassenger
6111 5e4d 390
lonelypassenger
7783 1fbf 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viawiks wiks
lonelypassenger
7879 39fc 390
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viawiks wiks
lonelypassenger
3123 290e 390
Reposted frommangoe mangoe viawishyouwerehere wishyouwerehere
lonelypassenger
1347 0908 390
Reposted frommoai moai viawiks wiks
lonelypassenger
2401 b49e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiks wiks
lonelypassenger
2933 1803 390
lonelypassenger
lonelypassenger
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
lonelypassenger
6299 9e14 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
lonelypassenger
4258 50b8 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl