Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

lonelypassenger
6400 cf5f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
lonelypassenger
2363 9baa 390
Reposted fromdailylife dailylife viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
8095 752e 390
Reposted fromnosmile nosmile viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
lonelypassenger
1010 6419 390
lonelypassenger
7247 f6dd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
8021 5576 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
6900 e095 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
lonelypassenger
4660 340c 390
Reposted from2017 2017 vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatobecontinued tobecontinued

February 06 2019

lonelypassenger
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
lonelypassenger
0513 17d5 390
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
lonelypassenger
3137 bdd3 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl