Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

7904 0f9a 390
Reposted fromdmnkam dmnkam viakeeplooking keeplooking
4750 6afe 390
Reposted fromdmnkam dmnkam viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
2100 23be 390
Reposted fromsavatage savatage viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
1357 fcc2 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
lonelypassenger
3717 fba9 390
Reposted fromBabson Babson viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
4142 e7d2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
0558 9aac 390
Reposted fromnyaako nyaako viakeeplooking keeplooking

October 19 2019

lonelypassenger

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
lonelypassenger

"Odkryłam, że jak tylko jakaś absurdalna myśl przekradnie się do głowy, to ona ciągnie następną. I zaczynasz brodzić w absurdach, choćbyś wiedział, że one w ogóle cię nie dotyczą. Jednak nie możesz z nich wyjść. Tworzysz na swój temat sztukę, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością".

Mariusz Szczygieł, "Nie ma", Nagroda Literacka Nike 2019

Reposted fromjustmine justmine viawonderwall wonderwall
lonelypassenger
2940 9677 390
Reposted frompiehus piehus viadreamadream dreamadream
lonelypassenger
lonelypassenger
2821 d65e 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
2958 2d26 390
Reposted fromolbaria olbaria viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
lonelypassenger
9691 bf5a 390
Reposted fromipo ipo viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
7488 a375 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
6664 272d 390
Reposted fromkortes kortes viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
6578 c47f 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamikrokosmos mikrokosmos
1568 987a 390

banshy:

Reine, Norway // Bryan Daugherty

Reposted fromwestwood westwood viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl